info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
ท่าศิลา
อำเภอส่องดาว จังหวัดจังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าศิลา อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร โทร.042-704-984

ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 187
cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนดินลำลอง เข้าสู่พื้นที่การเกษตร (ผาผักหวาน) บ้านภูตะคาม หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 14 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 1
rss_feed จ้างโครงการเสริมผิวจราจรลงดินลูกรัง เข้าสู่พื้นที่การเกษตร (หนองหอย) บ้านท่าวารี หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 13 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางถนนภายในหมู่บ้าน บ้านท่าดินแดงพัฒนา - ท่าวารี โดยวิธีคัดเลือก ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed ซื้อวัสดุสำนักงานกองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 9 บ้านเจริญชัย โดยวิธีคัดเลือก ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 6
rss_feed จ้างโครงการเสริมผิวถนนลงดินลูกรังเป็นช่วง ๆ ถนนภายในหมู่บ้าน บ้านหนองลุมพุก หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน :
rss_feed จ้างโครงการเสริมผิวถนนลงดินลูกรังเป็นช่วง ๆ ถนนภายในหมู่บ้าน บ้านหนองลุมพุก หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 7 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม)พลาสเจอร์ไรส์ สำหรับโรงเรียน 6 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 5
rss_feed จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 4 บ้านคำก้าว โดยวิธีคัดเลือก ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม)พลาสเจอร์ไรส์ สำหรับโรงเรียน 6 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 5 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2565 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 2
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านทุ่งอินทร์แปลง หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างทำนบดินพร้อมท่อระบายน้ำ ลำห้วยอ่างมโนราห์ บ้านคำก้าว หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างทำนบดินพร้อมท่อระบายน้ำ ลำห้วยอ่างมโนราห์ บ้านคำก้าว หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านทุ่งสวรรค์ หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านทุ่งสวรรค์ หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed จ้างโครงการลงดินลูกรังผิวจราจรบริเวณเป็นหลุมเป็นบ่อสายทางบ้านทุ่งสวรรค์-สำนักสงฆ์สามัคคีธรรม บ้านทุ่งสวรรค์ หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 9
rss_feed ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed ซื้อวัสดุก่อสร้างงานกิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 22 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed ซื้อเครื่องปรับอากาฯแบบแยกส่วน ขนาด 24,000 บีทียู แบบติดผนัง ระบบอินเวอร์เตอร์ จำนวน 2 เครื่อง สำหรับกองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางถนนในหมู่บ้าน บ้านท่าดินแดงพัฒนา-ท่าวารี ตำบลท่าศิลา อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร โดยวิธีคัดเลือก ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 13 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ งานกิจการประปา (ครั้งที่ 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed ซื้ออาหารเสริมนมพาสเจอร์ไรส์สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ.ทั้ง 6 แห่ง เดือนธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตร (โคกหินงาม) บ้านคำก้าว หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตร (รอบป่าช้า) บ้านคำก้าว หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตร (โคกหินงาม) บ้านคำก้าว หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ งานกิจการประปา (ครั้งที่ 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 8 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ (ลอดถนน) ถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรห้วยก้านเหลือง บ้านเจริญชัย หมู่ที่ 9 ตำบลท่าศิลา อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed จ้างโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ (ลอดถนน) ถนนเข้าสู่พื้นที่การเกษตรห้วยบง บ้านเจริญชัย หมู่ที่ 9 ตำบลท่าศิลา อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 7 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ งานกิจการประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางถนนในหมู่บ้าน บ้านท่าดินแดงพัฒนา-ท่าวารี ตำบลท่าศิลา อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 2 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed ซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอน (รายหัว) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านภูตะคาม ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 21
rss_feed จ้างเหมาพนักงานช่วยงานจัดเก็บรายได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ธันวาคม 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 27
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนดินลำลองเข้าสู่พื้นที่การเกษตร (ภูหินฮาว) บ้านท่าดินแดงพัฒนา หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 25
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนดินลำลองเข้าสู่พื้นที่การเกษตร (ภูหินฮาว) บ้านท่าดินแดงพัฒนา หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 11
rss_feed จ้างโครงการเสริมผิวถนนลงดินลูกรังเป็นช่วง ๆ เข้าสู่พื้นที่การเกษตร (คำอิหนอม) บ้านท่าดินแดงพัฒนา หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนดินลำลองเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านเจริญชัย หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 24
rss_feed จ้างโครงการเสริมผิวจราจรลงดินลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตร เส้นคำข่า บ้านชัยชนะ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 25
rss_feed จ้างโครงการเสริมผิวถนนลงดินลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตร เส้นคำตานา-ห้วยบง บ้านชัยชนะ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 24,000 บีทียู แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) จำนวน 2 เครื่อง สำหรับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายปกครอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 20
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนดินลำลองเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านเจริญชัย หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 19
rss_feed จ้างโครงการเสริมผิวจราจรลงดินลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตร เส้นคำข่า บ้านชัยชนะ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ งานกิจการประปา (ครั้งที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง สน.ถ. 17-03 จากสายบ้านห้วยโมง ถึงสายเจริญชัย บ้านห้วยโมง หมู่ที่ 10 ตำบลท่าศิลา โดยวิธีคัดเลือก ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 30
rss_feed จ้างโครงการเสริมผิวถนนลงดินลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตร เส้นคำตานา-ห้วยบง บ้านชัยชนะ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 19
rss_feed ซื้ออาหารเสริม(นม)พาสเจอร์ไรส์ สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ.ทั้ง 6 แห่ง เดือนพฤศจิกายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 28
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนดินลำลอง เข้าสู่พื้นที่การเกษตร (หนองหอย) (ช่วงที่ 2) บ้านท่าวารี หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 23
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนดินลำลอง เข้าสู่พื้นที่การเกษตร (หนองเดื่อ) (ช่วงที่ 2) บ้านท่าวารี หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 25
rss_feed จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางถนนภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยโมง หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 18 พฤศจิกายน 2564 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 22
1 - 50 (ทั้งหมด 548 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
บุคลากรภายใน
1637168400 ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายไสว ทะจรสมบัติ )
นายกเทศมนตรีตำบลท่าศิลา
โทร : 042704984
(นายไสว ทะจรสมบัติ )
นายกเทศมนตรีตำบลท่าศิลา
โทร : 042704984
การเสริมสร้างวัมนธรรมองค์กร
play_arrow การส่งเสริมวัฒนธรรมในองค์กร