info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
ท่าศิลา
อำเภอส่องดาว จังหวัดจังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าศิลา อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร โทร.042-704-984

ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 243
account_box งานกิจการประปา
(นายประหยัด เสนงาม)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานช่าง
(นายประหยัด เสนงาม)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานช่าง
(-)
(-)
(-)
เจ้าพนักงานพัสดุ
(-)
เจ้าพนักงานพัสดุ
(นายสุขสันต์ เถาว์ประสาท)
ผู้ช่วยช่างประปา
(นายสุขสันต์ เถาว์ประสาท)
ผู้ช่วยช่างประปา
(นางสาวสุนัชญา พรมภักดี)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
(นางสาวสุนัชญา พรมภักดี)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
(นายอภิชาติ พันโภคา)
จ้างเหมาบริการ
(นายอภิชาติ พันโภคา)
จ้างเหมาบริการ
(นางสาววราพร ลือชาพันธ์)
จ้างเหมาบริการ
(นางสาววราพร ลือชาพันธ์)
จ้างเหมาบริการ
()
จ้างเหมาบริการ
()
จ้างเหมาบริการ
()
จ้างเหมาบริการ
()
จ้างเหมาบริการ
(-)
จ้างเหมาบริการ
(-)
จ้างเหมาบริการ
(ว่าง)
จ้างเหมาบริการ
(ว่าง)
จ้างเหมาบริการ
(นายประดิษฐ์ หาระโคตร)
จ้างเหมาบริการ
(นายประดิษฐ์ หาระโคตร)
จ้างเหมาบริการ
(นายหก ชัยริบุตร)
จ้างเหมาบริการ
(นายหก ชัยริบุตร)
จ้างเหมาบริการ
(นายหนูไพร ประเสริฐสังข์)
จ้างเหมาบริการ
(นายหนูไพร ประเสริฐสังข์)
จ้างเหมาบริการ
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายไสว ทะจรสมบัติ )
นายกเทศมนตรีตำบลท่าศิลา
โทร : 042704984
(นายไสว ทะจรสมบัติ )
นายกเทศมนตรีตำบลท่าศิลา
โทร : 042704984
การเสริมสร้างวัมนธรรมองค์กร
play_arrow การส่งเสริมวัฒนธรรมในองค์กร