เทศบาลตำบลท่าศิลา info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ท่าศิลา
อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลท่าศิลา อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
account_box ฝ่ายบริหาร
(นายไสว ทะจรสมบัติ)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าศิลา
โทร : 080-7571915
(พ.ต.อ. อุทัย ทะจรสมบัติ)
รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าศิลา
โทร : 061-090-2858
(นายทวีศักดิ์​ โพธิจักร์)
รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าศิลา
(นางสาวกุลธิดา หอมไสย)
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลท่าศิลา
โทร : 097-316-3490
(นายธวัชชัย เลิศสงคราม)
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลท่าศิลา
โทร : 061-859-1727
account_box ฝ่ายสภา
(นายสงค์ พรรณมาตย์)
ประธานสภาเทศบาลตำบลท่าศิลา
(นายเดช บุญกรรม)
รองประธานสภาเทศบาลตำบลท่าศิลา
(นายณรงค์ สวัสดี)
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลท่าศิลา
(นางสาวทิพย์ภาพร ศรีทารักษ์)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าศิลา เขต ๑
(นางโยธา กุลาศาสตร์)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าศิลา เขต ๑
(นายแสง บัวฮมบุลา)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าศิลา เขต ๑
(นายเกียรติชัย เอกวงษา)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าศิลา เขต ๑
(-)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าศิลา เขต ๑
(นายกะสินธ์ุ สีดามาตย์)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าศิลา เขต ๒
(นางอุดมลักษณ์ จตุเทน)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าศิลา เขต ๒
(นายประสาท สมหวัง)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าศิลา เขต ๒
(นายสนอง โคตรบุญเรือง)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าศิลา เขต ๒
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
(สิบเอกอเนก​ อุระแสง)
ปลัดเทศบาลตำบลท่าศิลา
โทร : 095-662-5281
นางสมปอง​ จันทร์เก
รองปลัดเทศบาล
โทร : 0986203942
(นางสาวกัญยานันท์ พระราช)
หัวหน้าสำนักปลัด
(นายธานินทร์ ยศรักษา)
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นางขวัญฤทัย บัวฤทธิ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นางสาวจารุวรรณ จักษุจินดา)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
(-)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
(นางสาวพิชชาภรณ์ โชคจารศรีเพ็ง)
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
(นางพิมพ์พร ลับภู)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
(นายอู่ทอง อุตหลุด)
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
นางปริศนา ประชานันท์
นักวิชาการตรวจสอบภายใน
account_box สำนักปลัดเทศบาล
(นางสาวกัญยานันท์​ พระราช)
หัวหน้าสำนักปลัด
(-)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
(นางสาวพิชชาภรณ์ โชคจารศรีเพ็ง)
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
(นางสาวลินดา มิกราช)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
(นายฐนิสพงษ์ ศรีเพชร)
นิติกรปฏิบัติการ
(นายมนตรี จันทาศรี)
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
(นางวรรณวิษา อาจโยธา)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
(จ.อ.นฤเบศร์ เขมะสิงคิ)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
นางปทุมมา พันธ์เพชร
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
(นายสยามมินทร์ ก๋าสมุทร)​
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
นางสาววันวิสา หาระโคตร
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
นางสาวเยาวเรศ​ ตรีเหลา
ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(นางสาวนรีรัตน์ สมสอาด)
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
(นางสาวกัญญาภัทร แก้วเจริญ)
ผช.จพง.ประชาสัมพันธ์
(นางสาวจุฑาภรณ์ พงศ์ไพบูลย์)
ผช.จพง.ธุรการ
นางสาวแสงระวี​ ไพโสภา
ผช.จพง.การเงินและบัญชี
นายจตุพล ผันผ่อน
ผช.จพง.ธุรการ
นางสาวนันท์นลิน หอมไสย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นายศราวุธ หารกุล)
ผช.จพง.ป้องกันฯ
(นายพงค์ศักดิ์ ฝุ่นทอง)
พนักงานขับรถยนต์
(นายถนอม ศรีลาชัย)
พนักงานขับรถยนต์
(นายประยูร ไพโสภา)
พนักงานขับรถยนต์
account_box งานกิจการประปา
(สิบเอกอเนก อุระแสง)
ปลัดเทศบาลตำบลท่าศิลา
(-)
(-)
เจ้าพนักงานพัสดุ
(นายสุขสันต์ เถาว์ประสาท)
ผู้ช่วยช่างประปา
(นางสาวสุนัชญา พรมภักดี)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
(นายอภิชาติ พันโภคา)
จ้างเหมาบริการ
(นางสาววราพร ลือชาพันธ์)
จ้างเหมาบริการ
()
จ้างเหมาบริการ
()
จ้างเหมาบริการ
(-)
จ้างเหมาบริการ
(ว่าง)
จ้างเหมาบริการ
(นายประดิษฐ์ หาระโคตร)
จ้างเหมาบริการ
(นายหก ชัยริบุตร)
จ้างเหมาบริการ
(นายหนูไพร ประเสริฐสังข์)
จ้างเหมาบริการ
account_box กองคลัง
(นางขวัญฤทัย บัวฤทธิ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นางสาวจารุวรรณ จักษุจินดา)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
(นางสาวอ้อมฤทัย ไพรโสภา)
นักวิชาการคลัง
(นางสาววนิดา โฉมสันเทียะ)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
(นายวัชรินทร์ นวลจันทร์)
เจ้าพนักงานพัสดุ
(นางสาวพิกุล ลือชาพันธ์)
ผช.จพง.จัดเก็บรายได้
(นางประครอง เจียมตน)
ผช.จพง.พัสดุ
นางสาวชญาสินี พิลาบุตร
ผช.จพง.ธุรการ
(นางสาวลักขณา ดีโท)
ผช.จพง.การเงินและบัญชี
นายจัตุรถากรณ์ คล้ายทอง
ผช.จพง.ธุรการ
(นางสาวจิตรานุช ระมั่น)
ผช.จพง.การเงินและบัญชี
นางมนัสยา เคล้าศรี
ผช.จพง.การเงินและบัญชี
account_box กองช่าง
(นายธานินทร์ ยศรักษา)
ผู้อำนวยการกองช่าง
(-)
หน.ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
(นายสมัคร ประชานันท์)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
(นางสาวศิริภรณ์ พรรณมาตย์)
ผช.นักบริหารงานทั่วไป
(นางสาววัชรินทร์ ผันผ่อน)
ผช.จพง.การเงินและบัญชี
(นางสาวณัฐทิตา แมดมีเหง้า)
ผช.จพง.ธุรการ
(นางสาวสุณัชญา พรหมภักดี)
ผช.จพง.ธุรการ
(นายพิทวัส แก้วคำมา)
ผช.ช่างไฟฟ้า
(-)
ผช.ช่างสำรวจ
(นายศราวุธ อนุมาตย์)
ผช.ช่างเครื่องยนต์
(นายภานุพงศ์ เมืองมุงคุณ)
ผช.นายช่างโยธา
(นายประดิษฐ์ แสนโคตร)
ผช.นายช่างโยธา
(-)
ผช.ช่างเขียนแบบ
account_box กองการศึกษา
นายอู่ทอง​ อุตหลุด
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
(นายภัคภาคิน วงศ์อนุ)
นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ
(นางดวงมณี ศรีทอง)
ครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวราจี โคกฉวะ)
ครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวจารุณี สีหาขันธ์)
ครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวสำลี อรัญหล้า)
ครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวรินภา เย็นชูสิทธิ์)
ครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวเพ็ญศรี กิ่งโพธิ์)
ครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสาววิลาวรรณ พวาศิริ)
ครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวเนตรนภา จันทะวัตร)
ครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวฐิติรัตน์ หิตะคุณ)
ครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวสุกัลยา พิทักษ์)
ผช.นักวิชาการศึกษา
นางสาวปนัดดา แก้วคำแสน)
ผช.จพง.ธุรการ
(นางมะนิดา หงษ์ทอง)
ผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวตรึงใจ มองเพชร)
ผู้ดูแลเด็ก
(นางกาญจนา วงชารี)
ผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวรัชนี หาญเชิงชัย)
ผู้ดูแลเด็ก
account_box กองสวัสดิการสังคม
(นางพิมพ์พร ลับภู)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
โทร : 0942681268
(นางสาวสุรีรัตน์ สมยง)
นักพัฒนาชุมชน
โทร : 0846370188
(นางสาวนันท์นภัส พระราช)
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
(นางสาววิภาลัย สุขพุฒ)
ผช.จพง.ธุรการ
(นายสิทธิพงษ์ สายสร้อย)
ผช.จพง.พัฒนาชุมชน