info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
ท่าศิลา
อำเภอส่องดาว จังหวัดจังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าศิลา อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร โทร.042-704-984

ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 230
account_box ฝ่ายบริหาร
(นายไสว ทะจรสมบัติ)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าศิลา
(นายไสว ทะจรสมบัติ)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าศิลา
(นายสุรจิต สัตถาผล)
รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าศิลา
(นายสุรจิต สัตถาผล)
รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าศิลา
(นายมานะ มณีโชติ)
รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าศิลา
(นายมานะ มณีโชติ)
รองนายกเทศมนตรีตำบลท่าศิลา
(นางสาวกุลธิดา หอมไสย)
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลท่าศิลา
(นางสาวกุลธิดา หอมไสย)
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลท่าศิลา
(นายธวัชชัย เลิศสงคราม)
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลท่าศิลา
(นายธวัชชัย เลิศสงคราม)
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลท่าศิลา
account_box ฝ่ายสภา
(นายสงค์ พรรณมาตย์)
ประธานสภาเทศบาลตำบลท่าศิลา
(นายสงค์ พรรณมาตย์)
ประธานสภาเทศบาลตำบลท่าศิลา
(นายเดช บุญกรรม)
รองประธานสภาเทศบาลตำบลท่าศิลา
(นายเดช บุญกรรม)
รองประธานสภาเทศบาลตำบลท่าศิลา
(นายณรงค์ สวัสดี)
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลท่าศิลา
(นายณรงค์ สวัสดี)
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลท่าศิลา
(นางสาวทิพย์ภาพร ศรีทารักษ์)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าศิลา เขต ๑
(นางสาวทิพย์ภาพร ศรีทารักษ์)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าศิลา เขต ๑
(นางโยธา กุลาศาสตร์)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าศิลา เขต ๑
(นางโยธา กุลาศาสตร์)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าศิลา เขต ๑
(นายแสง บัวฮมบุลา)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าศิลา เขต ๑
(นายแสง บัวฮมบุลา)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าศิลา เขต ๑
(นายเกียรติชัย เอกวงษา)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าศิลา เขต ๑
(นายเกียรติชัย เอกวงษา)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าศิลา เขต ๑
(นายทวีศักดิ์ โพธิจักร์)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าศิลา เขต ๑
(นายทวีศักดิ์ โพธิจักร์)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าศิลา เขต ๑
(นายกะสินธ์ุ สีดามาตย์)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าศิลา เขต ๒
(นายกะสินธ์ุ สีดามาตย์)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าศิลา เขต ๒
(นางอุดมลักษณ์ จตุเทน)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าศิลา เขต ๒
(นางอุดมลักษณ์ จตุเทน)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าศิลา เขต ๒
(นายประสาท สมหวัง)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าศิลา เขต ๒
(นายประสาท สมหวัง)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าศิลา เขต ๒
(นายสนอง โคตรบุญเรือง)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าศิลา เขต ๒
(นายสนอง โคตรบุญเรือง)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าศิลา เขต ๒
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
(ส.ต.ท.ดาเรศ ประจันนวล )
ปลัดเทศบาลตำบลท่าศิลา
(ส.ต.ท.ดาเรศ ประจันนวล )
ปลัดเทศบาลตำบลท่าศิลา
(นายชยพล ไชยมาตร)
รองปลัดเทศบาล
(นายชยพล ไชยมาตร)
รองปลัดเทศบาล
(นางกัญยานันท์ โสมศรีแพง)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
(นางกัญยานันท์ โสมศรีแพง)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
(นายธานินทร์ ยศรักษา)
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นายธานินทร์ ยศรักษา)
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นางขวัญฤทัย บัวฤทธิ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นางขวัญฤทัย บัวฤทธิ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นางสาวจารุวรรณ จักษุจินดา)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
(นางสาวจารุวรรณ จักษุจินดา)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
(นางกัญยานันท์ โสมศรีแพง)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
(นางกัญยานันท์ โสมศรีแพง)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
(นางสาวพิชชาภรณ์ โชคจารศรีเพ็ง)
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
(นางสาวพิชชาภรณ์ โชคจารศรีเพ็ง)
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
(นางพิมพ์พร ลับภู)
หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์
(นางพิมพ์พร ลับภู)
หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์
(นายภัคภาคิน วงศ์อนุ)
นักวิชาการศึกษา
(นายภัคภาคิน วงศ์อนุ)
นักวิชาการศึกษา
account_box สำนักปลัด
(นางกัญยานันท์ โสมศรีแพง)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
(นางกัญยานันท์ โสมศรีแพง)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
(นางกัญยานันท์ โสมศรีแพง)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
(นางกัญยานันท์ โสมศรีแพง)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
(นางสาวพิชชาภรณ์ โชคจารศรีเพ็ง)
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
(นางสาวพิชชาภรณ์ โชคจารศรีเพ็ง)
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
(นางสาวลินดา มิกราช)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
(นางสาวลินดา มิกราช)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
(นายฐนิสพงษ์ ศรีเพชร)
นิติกรปฏิบัติการ
(นายฐนิสพงษ์ ศรีเพชร)
นิติกรปฏิบัติการ
(นายมนตรี จันทาศรี)
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
(นายมนตรี จันทาศรี)
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
(นางวรรณวิษา อาจโยธา)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
(นางวรรณวิษา อาจโยธา)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
(จ.อ.นฤเบศร์ เขมะสิงคิ)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
(จ.อ.นฤเบศร์ เขมะสิงคิ)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
นางปทุมมา พันธ์เพชร
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
นางปทุมมา พันธ์เพชร
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
นายปิยพงศ์ วิมานะ
เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน
นายปิยพงศ์ วิมานะ
เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน
นางสาววันวิสา หาระโคตร
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
นางสาววันวิสา หาระโคตร
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
(นางสาวกุลิสรา แสนเกตุ)
ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(นางสาวกุลิสรา แสนเกตุ)
ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(นางสาวนรีรัตน์ สมสอาด)
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
(นางสาวนรีรัตน์ สมสอาด)
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
(นางสาวกัญญาภัทร แก้วเจริญ)
ผช.จพง.ประชาสัมพันธ์
(นางสาวกัญญาภัทร แก้วเจริญ)
ผช.จพง.ประชาสัมพันธ์
(นางสาวจุฑาภรณ์ พงศ์ไพบูลย์)
ผช.จพง.ธุรการ
(นางสาวจุฑาภรณ์ พงศ์ไพบูลย์)
ผช.จพง.ธุรการ
ว่าที่ ร.ต. หญิงพิมพิลา ฤทธิจรจาก
ผช.จพง.การเงินและบัญชี
ว่าที่ ร.ต. หญิงพิมพิลา ฤทธิจรจาก
ผช.จพง.การเงินและบัญชี
นางสาวปารมิตา จันทวัตร
ผช.จพง.ธุรการ
นางสาวปารมิตา จันทวัตร
ผช.จพง.ธุรการ
(นายศราวุธ หารกุล)
ผช.จพง.ป้องกันฯ
(นายศราวุธ หารกุล)
ผช.จพง.ป้องกันฯ
(นายพงค์ศักดิ์ ฝุ่นทอง)
พนักงานขับรถยนต์
(นายพงค์ศักดิ์ ฝุ่นทอง)
พนักงานขับรถยนต์
(นายถนอม ศรีลาชัย)
พนักงานขับรถยนต์
(นายถนอม ศรีลาชัย)
พนักงานขับรถยนต์
(นายประยูร ไพโสภา)
พนักงานขับรถยนต์
(นายประยูร ไพโสภา)
พนักงานขับรถยนต์
account_box งานกิจการประปา
(นายประหยัด เสนงาม)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานช่าง
(นายประหยัด เสนงาม)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานช่าง
(-)
(-)
(-)
เจ้าพนักงานพัสดุ
(-)
เจ้าพนักงานพัสดุ
(นายสุขสันต์ เถาว์ประสาท)
ผู้ช่วยช่างประปา
(นายสุขสันต์ เถาว์ประสาท)
ผู้ช่วยช่างประปา
(นางสาวสุนัชญา พรมภักดี)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
(นางสาวสุนัชญา พรมภักดี)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
(นายอภิชาติ พันโภคา)
จ้างเหมาบริการ
(นายอภิชาติ พันโภคา)
จ้างเหมาบริการ
(นางสาววราพร ลือชาพันธ์)
จ้างเหมาบริการ
(นางสาววราพร ลือชาพันธ์)
จ้างเหมาบริการ
()
จ้างเหมาบริการ
()
จ้างเหมาบริการ
()
จ้างเหมาบริการ
()
จ้างเหมาบริการ
(-)
จ้างเหมาบริการ
(-)
จ้างเหมาบริการ
(ว่าง)
จ้างเหมาบริการ
(ว่าง)
จ้างเหมาบริการ
(นายประดิษฐ์ หาระโคตร)
จ้างเหมาบริการ
(นายประดิษฐ์ หาระโคตร)
จ้างเหมาบริการ
(นายหก ชัยริบุตร)
จ้างเหมาบริการ
(นายหก ชัยริบุตร)
จ้างเหมาบริการ
(นายหนูไพร ประเสริฐสังข์)
จ้างเหมาบริการ
(นายหนูไพร ประเสริฐสังข์)
จ้างเหมาบริการ
account_box กองคลัง
(นางขวัญฤทัย บัวฤทธิ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นางขวัญฤทัย บัวฤทธิ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นางสาวจารุวรรณ จักษุจินดา)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
(นางสาวจารุวรรณ จักษุจินดา)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
(นางสาวอ้อมฤทัย ไพรโสภา)
นักวิชาการคลัง
(นางสาวอ้อมฤทัย ไพรโสภา)
นักวิชาการคลัง
(นางสาววนิดา โฉมสันเทียะ)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
(นางสาววนิดา โฉมสันเทียะ)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
(นายวัชรินทร์ นวลจันทร์)
เจ้าพนักงานพัสดุ
(นายวัชรินทร์ นวลจันทร์)
เจ้าพนักงานพัสดุ
(นางสาวพิกุล ลือชาพันธ์)
ผช.จพง.จัดเก็บรายได้
(นางสาวพิกุล ลือชาพันธ์)
ผช.จพง.จัดเก็บรายได้
(นางประครอง เจียมตน)
ผช.จพง.พัสดุ
(นางประครอง เจียมตน)
ผช.จพง.พัสดุ
ว่าง
ผช.จพง.ธุรการ
ว่าง
ผช.จพง.ธุรการ
(นางสาวลักขณา ดีโท)
ผช.จพง.การเงินและบัญชี
(นางสาวลักขณา ดีโท)
ผช.จพง.การเงินและบัญชี
นายจตุรถากรณ์ คล้ายทอง
ผช.จพง.ธุรการ
นายจตุรถากรณ์ คล้ายทอง
ผช.จพง.ธุรการ
(นางสาวจิตรานุช ระมั่น)
ผช.จพง.การเงินและบัญชี
(นางสาวจิตรานุช ระมั่น)
ผช.จพง.การเงินและบัญชี
account_box กองช่าง
(นายธานินทร์ ยศรักษา)
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นายธานินทร์ ยศรักษา)
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นายประหยัด เสนงาม)
หน.ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
(นายประหยัด เสนงาม)
หน.ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
(นายสมัคร ประชานันท์)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
(นายสมัคร ประชานันท์)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
(นางสาวศิริภรณ์ พรรณมาตย์)
ผช.นักบริหารงานทั่วไป
(นางสาวศิริภรณ์ พรรณมาตย์)
ผช.นักบริหารงานทั่วไป
(นางสาววัชรินทร์ ผันผ่อน)
ผช.จพง.การเงินและบัญชี
(นางสาววัชรินทร์ ผันผ่อน)
ผช.จพง.การเงินและบัญชี
(นางสาวณัฐทิตา แมดมีเหง้า)
ผช.จพง.ธุรการ
(นางสาวณัฐทิตา แมดมีเหง้า)
ผช.จพง.ธุรการ
(นางสาวสุณัชญา พรหมภักดี)
ผช.จพง.ธุรการ
(นางสาวสุณัชญา พรหมภักดี)
ผช.จพง.ธุรการ
(นายพิทวัส แก้วคำมา)
ผช.ช่างไฟฟ้า
(นายพิทวัส แก้วคำมา)
ผช.ช่างไฟฟ้า
(นายธนกร โภคสมบูรณ์)
ผช.ช่างสำรวจ
(นายธนกร โภคสมบูรณ์)
ผช.ช่างสำรวจ
(นายศราวุธ อนุมาตย์)
ผช.ช่างเครื่องยนต์
(นายศราวุธ อนุมาตย์)
ผช.ช่างเครื่องยนต์
(นายเตชสิทธิ์ มาระอินทร์)
ผช.นายช่างโยธา
(นายเตชสิทธิ์ มาระอินทร์)
ผช.นายช่างโยธา
(นายประดิษฐ์ แสนโคตร)
ผช.นายช่างโยธา
(นายประดิษฐ์ แสนโคตร)
ผช.นายช่างโยธา
(นายณัฐพล แพงโคตร)
ผช.ช่างเขียนแบบ
(นายณัฐพล แพงโคตร)
ผช.ช่างเขียนแบบ
account_box กองการศึกษา
(นางกัญยานันท์ โสมศรีแพง)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
(นางกัญยานันท์ โสมศรีแพง)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
(นายภัคภาคิน วงศ์อนุ)
นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ
(นายภัคภาคิน วงศ์อนุ)
นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ
(นางดวงมณี ศรีทอง)
ครูผู้ดูแลเด็ก
(นางดวงมณี ศรีทอง)
ครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวราจี โคกฉวะ)
ครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวราจี โคกฉวะ)
ครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวจารุณี สีหาขันธ์)
ครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวจารุณี สีหาขันธ์)
ครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวสำลี อรัญหล้า)
ครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวสำลี อรัญหล้า)
ครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวรินภา เย็นชูสิทธิ์)
ครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวรินภา เย็นชูสิทธิ์)
ครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวเพ็ญศรี กิ่งโพธิ์)
ครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวเพ็ญศรี กิ่งโพธิ์)
ครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสาววิลาวรรณ พวาศิริ)
ครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสาววิลาวรรณ พวาศิริ)
ครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวเนตรนภา จันทะวัตร)
ครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวเนตรนภา จันทะวัตร)
ครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวฐิติรัตน์ หิตะคุณ)
ครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวฐิติรัตน์ หิตะคุณ)
ครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวสุกัลยา พิทักษ์)
ผช.นักวิชาการศึกษา
(นางสาวสุกัลยา พิทักษ์)
ผช.นักวิชาการศึกษา
นางสาวปนัดดา แก้วคำแสน)
ผช.จพง.ธุรการ
นางสาวปนัดดา แก้วคำแสน)
ผช.จพง.ธุรการ
(นางมะนิดา หงษ์ทอง)
ผู้ดูแลเด็ก
(นางมะนิดา หงษ์ทอง)
ผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวตรึงใจ มองเพชร)
ผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวตรึงใจ มองเพชร)
ผู้ดูแลเด็ก
(นางกาญจนา วงชารี)
ผู้ดูแลเด็ก
(นางกาญจนา วงชารี)
ผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวรัชนี หาญเชิงชัย)
ผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวรัชนี หาญเชิงชัย)
ผู้ดูแลเด็ก
account_box กองสวัสการสังคม
(นางพิมพ์พร ลับภู)
หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์
โทร : 0942681268
(นางพิมพ์พร ลับภู)
หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์
โทร : 0942681268
(นางสาวสุพัตรา วารี)
นักพัฒนาชุมชน
โทร : 0846370188
(นางสาวสุพัตรา วารี)
นักพัฒนาชุมชน
โทร : 0846370188
(นางสาวนันท์นภัส พระราช)
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
(นางสาวนันท์นภัส พระราช)
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
(นางสาววิภาลัย สุขพุฒ)
ผช.จพง.ธุรการ
(นางสาววิภาลัย สุขพุฒ)
ผช.จพง.ธุรการ
(นายสิทธิพงษ์ สายสร้อย)
ผช.จพง.พัฒนาชุมชน
(นายสิทธิพงษ์ สายสร้อย)
ผช.จพง.พัฒนาชุมชน
บุคลากรภายใน
account_box ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายไสว ทะจรสมบัติ )
นายกเทศมนตรีตำบลท่าศิลา
โทร : 042704984
(นายไสว ทะจรสมบัติ )
นายกเทศมนตรีตำบลท่าศิลา
โทร : 042704984
การเสริมสร้างวัมนธรรมองค์กร
play_arrow การส่งเสริมวัฒนธรรมในองค์กร