info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
ท่าศิลา
อำเภอส่องดาว จังหวัดจังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าศิลา อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร โทร.042-704-984

ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 241
account_box กองคลัง
(นางขวัญฤทัย บัวฤทธิ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นางขวัญฤทัย บัวฤทธิ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นางสาวจารุวรรณ จักษุจินดา)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
(นางสาวจารุวรรณ จักษุจินดา)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
(นางสาวอ้อมฤทัย ไพรโสภา)
นักวิชาการคลัง
(นางสาวอ้อมฤทัย ไพรโสภา)
นักวิชาการคลัง
(นางสาววนิดา โฉมสันเทียะ)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
(นางสาววนิดา โฉมสันเทียะ)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
(นายวัชรินทร์ นวลจันทร์)
เจ้าพนักงานพัสดุ
(นายวัชรินทร์ นวลจันทร์)
เจ้าพนักงานพัสดุ
(นางสาวพิกุล ลือชาพันธ์)
ผช.จพง.จัดเก็บรายได้
(นางสาวพิกุล ลือชาพันธ์)
ผช.จพง.จัดเก็บรายได้
(นางประครอง เจียมตน)
ผช.จพง.พัสดุ
(นางประครอง เจียมตน)
ผช.จพง.พัสดุ
ว่าง
ผช.จพง.ธุรการ
ว่าง
ผช.จพง.ธุรการ
(นางสาวลักขณา ดีโท)
ผช.จพง.การเงินและบัญชี
(นางสาวลักขณา ดีโท)
ผช.จพง.การเงินและบัญชี
นายจตุรถากรณ์ คล้ายทอง
ผช.จพง.ธุรการ
นายจตุรถากรณ์ คล้ายทอง
ผช.จพง.ธุรการ
(นางสาวจิตรานุช ระมั่น)
ผช.จพง.การเงินและบัญชี
(นางสาวจิตรานุช ระมั่น)
ผช.จพง.การเงินและบัญชี
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายไสว ทะจรสมบัติ )
นายกเทศมนตรีตำบลท่าศิลา
โทร : 042704984
(นายไสว ทะจรสมบัติ )
นายกเทศมนตรีตำบลท่าศิลา
โทร : 042704984
การเสริมสร้างวัมนธรรมองค์กร
play_arrow การส่งเสริมวัฒนธรรมในองค์กร