info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
ท่าศิลา
อำเภอส่องดาว จังหวัดจังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าศิลา อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร โทร.042-704-984
สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 107
เดือนนี้ 4,080
เดือนที่แล้ว 6,424
ทั้งหมด 38,791

account_box กองคลัง
(นางขวัญฤทัย บัวฤทธิ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นางขวัญฤทัย บัวฤทธิ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นางสาวจารุวรรณ จักษุจินดา)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
(นางสาวจารุวรรณ จักษุจินดา)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
(นางสาวอ้อมฤทัย ไพรโสภา)
นักวิชาการคลัง
(นางสาวอ้อมฤทัย ไพรโสภา)
นักวิชาการคลัง
(นางสาววนิดา โฉมสันเทียะ)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
(นางสาววนิดา โฉมสันเทียะ)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
(นายวัชรินทร์ นวลจันทร์)
เจ้าพนักงานพัสดุ
(นายวัชรินทร์ นวลจันทร์)
เจ้าพนักงานพัสดุ
(นางสาวพิกุล ลือชาพันธ์)
ผช.จพง.จัดเก็บรายได้
(นางสาวพิกุล ลือชาพันธ์)
ผช.จพง.จัดเก็บรายได้
(นางประครอง เจียมตน)
ผช.จพง.พัสดุ
(นางประครอง เจียมตน)
ผช.จพง.พัสดุ
(นางสาวปุณยวีย์ โคตรธรรม)
ผช.จพง.ธุรการ
(นางสาวปุณยวีย์ โคตรธรรม)
ผช.จพง.ธุรการ
(นางสาวลักขณา ดีโท)
ผช.จพง.การเงินและบัญชี
(นางสาวลักขณา ดีโท)
ผช.จพง.การเงินและบัญชี
นายจตุรถากรณ์ คล้ายทอง
ผช.จพง.ธุรการ
นายจตุรถากรณ์ คล้ายทอง
ผช.จพง.ธุรการ
(นางสาวจิตรานุช ระมั่น)
ผช.จพง.การเงินและบัญชี
(นางสาวจิตรานุช ระมั่น)
ผช.จพง.การเงินและบัญชี
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
(ส.ต.ท.ดาเรศ ประจันนวล )
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลท่าศิลา
(ส.ต.ท.ดาเรศ ประจันนวล )
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลท่าศิลา