info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
ท่าศิลา
อำเภอส่องดาว จังหวัดจังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าศิลา อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร โทร.042-704-984

ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 145
account_box ฝ่ายสภา
(นายสงค์ พรรณมาตย์)
ประธานสภาเทศบาลตำบลท่าศิลา
(นายสงค์ พรรณมาตย์)
ประธานสภาเทศบาลตำบลท่าศิลา
(นายเดช บุญกรรม)
รองประธานสภาเทศบาลตำบลท่าศิลา
(นายเดช บุญกรรม)
รองประธานสภาเทศบาลตำบลท่าศิลา
(นายณรงค์ สวัสดี)
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลท่าศิลา
(นายณรงค์ สวัสดี)
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลท่าศิลา
(นางสาวทิพย์ภาพร ศรีทารักษ์)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าศิลา เขต ๑
(นางสาวทิพย์ภาพร ศรีทารักษ์)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าศิลา เขต ๑
(นางโยธา กุลาศาสตร์)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าศิลา เขต ๑
(นางโยธา กุลาศาสตร์)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าศิลา เขต ๑
(นายแสง บัวฮมบุลา)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าศิลา เขต ๑
(นายแสง บัวฮมบุลา)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าศิลา เขต ๑
(นายเกียรติชัย เอกวงษา)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าศิลา เขต ๑
(นายเกียรติชัย เอกวงษา)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าศิลา เขต ๑
(นายทวีศักดิ์ โพธิจักร์)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าศิลา เขต ๑
(นายทวีศักดิ์ โพธิจักร์)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าศิลา เขต ๑
(นายกะสินธ์ุ สีดามาตย์)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าศิลา เขต ๒
(นายกะสินธ์ุ สีดามาตย์)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าศิลา เขต ๒
(นางอุดมลักษณ์ จตุเทน)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าศิลา เขต ๒
(นางอุดมลักษณ์ จตุเทน)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าศิลา เขต ๒
(นายประสาท สมหวัง)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าศิลา เขต ๒
(นายประสาท สมหวัง)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าศิลา เขต ๒
(นายสนอง โคตรบุญเรือง)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าศิลา เขต ๒
(นายสนอง โคตรบุญเรือง)
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าศิลา เขต ๒
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายไสว ทะจรสมบัติ )
นายกเทศมนตรีตำบลท่าศิลา
โทร : 042704984
(นายไสว ทะจรสมบัติ )
นายกเทศมนตรีตำบลท่าศิลา
โทร : 042704984
การเสริมสร้างวัมนธรรมองค์กร
play_arrow การส่งเสริมวัฒนธรรมในองค์กร