info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
ท่าศิลา
อำเภอส่องดาว จังหวัดจังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าศิลา อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร โทร.042-704-984

ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 134
account_box กองช่าง
(นายธานินทร์ ยศรักษา)
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นายธานินทร์ ยศรักษา)
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นายประหยัด เสนงาม)
หน.ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
(นายประหยัด เสนงาม)
หน.ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
(นายสมัคร ประชานันท์)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
(นายสมัคร ประชานันท์)
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
(นางสาวศิริภรณ์ พรรณมาตย์)
ผช.นักบริหารงานทั่วไป
(นางสาวศิริภรณ์ พรรณมาตย์)
ผช.นักบริหารงานทั่วไป
(นางสาววัชรินทร์ ผันผ่อน)
ผช.จพง.การเงินและบัญชี
(นางสาววัชรินทร์ ผันผ่อน)
ผช.จพง.การเงินและบัญชี
(นางสาวณัฐทิตา แมดมีเหง้า)
ผช.จพง.ธุรการ
(นางสาวณัฐทิตา แมดมีเหง้า)
ผช.จพง.ธุรการ
(นางสาวสุณัชญา พรหมภักดี)
ผช.จพง.ธุรการ
(นางสาวสุณัชญา พรหมภักดี)
ผช.จพง.ธุรการ
(นายพิทวัส แก้วคำมา)
ผช.ช่างไฟฟ้า
(นายพิทวัส แก้วคำมา)
ผช.ช่างไฟฟ้า
(นายธนกร โภคสมบูรณ์)
ผช.ช่างสำรวจ
(นายธนกร โภคสมบูรณ์)
ผช.ช่างสำรวจ
(นายศราวุธ อนุมาตย์)
ผช.ช่างเครื่องยนต์
(นายศราวุธ อนุมาตย์)
ผช.ช่างเครื่องยนต์
(นายเตชสิทธิ์ มาระอินทร์)
ผช.นายช่างโยธา
(นายเตชสิทธิ์ มาระอินทร์)
ผช.นายช่างโยธา
(นายประดิษฐ์ แสนโคตร)
ผช.นายช่างโยธา
(นายประดิษฐ์ แสนโคตร)
ผช.นายช่างโยธา
(นายณัฐพล แพงโคตร)
ผช.ช่างเขียนแบบ
(นายณัฐพล แพงโคตร)
ผช.ช่างเขียนแบบ
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายไสว ทะจรสมบัติ )
นายกเทศมนตรีตำบลท่าศิลา
โทร : 042704984
(นายไสว ทะจรสมบัติ )
นายกเทศมนตรีตำบลท่าศิลา
โทร : 042704984
การเสริมสร้างวัมนธรรมองค์กร
play_arrow การส่งเสริมวัฒนธรรมในองค์กร