info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
ท่าศิลา
อำเภอส่องดาว จังหวัดจังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าศิลา อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร โทร.042-704-984
สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 33
เดือนนี้ 4,006
เดือนที่แล้ว 6,350
ทั้งหมด 38,717

account_box กองการศึกษา
(นายดาเรศ ประจันนวล)
ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
(นายดาเรศ ประจันนวล)
ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
(นายภัคภาคิน วงศ์อนุ)
นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ
(นายภัคภาคิน วงศ์อนุ)
นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ
(นางดวงมณี ศรีทอง)
ครูผู้ดูแลเด็ก
(นางดวงมณี ศรีทอง)
ครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวราจี โคกฉวะ)
ครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวราจี โคกฉวะ)
ครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวจารุณี สีหาขันธ์)
ครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวจารุณี สีหาขันธ์)
ครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวสำลี อรัญหล้า)
ครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวสำลี อรัญหล้า)
ครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวรินภา เย็นชูสิทธิ์)
ครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวรินภา เย็นชูสิทธิ์)
ครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวเพ็ญศรี กิ่งโพธิ์)
ครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวเพ็ญศรี กิ่งโพธิ์)
ครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสาววิลาวรรณ พวาศิริ)
ครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสาววิลาวรรณ พวาศิริ)
ครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวเนตรนภา จันทะวัตร)
ครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวเนตรนภา จันทะวัตร)
ครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวฐิติรัตน์ หิตะคุณ)
ครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวฐิติรัตน์ หิตะคุณ)
ครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวสุกัลยา พิทักษ์)
ผช.นักวิชาการศึกษา
(นางสาวสุกัลยา พิทักษ์)
ผช.นักวิชาการศึกษา
นางสาวปนัดดา แก้วคำแสน)
ผช.จพง.ธุรการ
นางสาวปนัดดา แก้วคำแสน)
ผช.จพง.ธุรการ
(นางมะนิดา หงษ์ทอง)
ผู้ดูแลเด็ก
(นางมะนิดา หงษ์ทอง)
ผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวตรึงใจ มองเพชร)
ผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวตรึงใจ มองเพชร)
ผู้ดูแลเด็ก
(นางกาญจนา วงชารี)
ผู้ดูแลเด็ก
(นางกาญจนา วงชารี)
ผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวรัชนี หาญเชิงชัย)
ผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวรัชนี หาญเชิงชัย)
ผู้ดูแลเด็ก
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
(ส.ต.ท.ดาเรศ ประจันนวล )
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลท่าศิลา
(ส.ต.ท.ดาเรศ ประจันนวล )
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลท่าศิลา