เทศบาลตำบลท่าศิลา info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ท่าศิลา
อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลท่าศิลา อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
account_box กองการศึกษา
นายอู่ทอง​ อุตหลุด
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา
(นายภัคภาคิน วงศ์อนุ)
นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ
(นางดวงมณี ศรีทอง)
ครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวราจี โคกฉวะ)
ครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวจารุณี สีหาขันธ์)
ครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวสำลี อรัญหล้า)
ครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวรินภา เย็นชูสิทธิ์)
ครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวเพ็ญศรี กิ่งโพธิ์)
ครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสาววิลาวรรณ พวาศิริ)
ครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวเนตรนภา จันทะวัตร)
ครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวฐิติรัตน์ หิตะคุณ)
ครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวสุกัลยา พิทักษ์)
ผช.นักวิชาการศึกษา
นางสาวปนัดดา แก้วคำแสน)
ผช.จพง.ธุรการ
(นางมะนิดา หงษ์ทอง)
ผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวตรึงใจ มองเพชร)
ผู้ดูแลเด็ก
(นางกาญจนา วงชารี)
ผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวรัชนี หาญเชิงชัย)
ผู้ดูแลเด็ก