info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
ท่าศิลา
อำเภอส่องดาว จังหวัดจังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าศิลา อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร โทร.042-704-984

ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 163
account_box กองการศึกษา
(นางกัญยานันท์ โสมศรีแพง)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
(นางกัญยานันท์ โสมศรีแพง)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
(นายภัคภาคิน วงศ์อนุ)
นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ
(นายภัคภาคิน วงศ์อนุ)
นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ
(นางดวงมณี ศรีทอง)
ครูผู้ดูแลเด็ก
(นางดวงมณี ศรีทอง)
ครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวราจี โคกฉวะ)
ครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวราจี โคกฉวะ)
ครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวจารุณี สีหาขันธ์)
ครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวจารุณี สีหาขันธ์)
ครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวสำลี อรัญหล้า)
ครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวสำลี อรัญหล้า)
ครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวรินภา เย็นชูสิทธิ์)
ครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวรินภา เย็นชูสิทธิ์)
ครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวเพ็ญศรี กิ่งโพธิ์)
ครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวเพ็ญศรี กิ่งโพธิ์)
ครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสาววิลาวรรณ พวาศิริ)
ครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสาววิลาวรรณ พวาศิริ)
ครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวเนตรนภา จันทะวัตร)
ครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวเนตรนภา จันทะวัตร)
ครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวฐิติรัตน์ หิตะคุณ)
ครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวฐิติรัตน์ หิตะคุณ)
ครูผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวสุกัลยา พิทักษ์)
ผช.นักวิชาการศึกษา
(นางสาวสุกัลยา พิทักษ์)
ผช.นักวิชาการศึกษา
นางสาวปนัดดา แก้วคำแสน)
ผช.จพง.ธุรการ
นางสาวปนัดดา แก้วคำแสน)
ผช.จพง.ธุรการ
(นางมะนิดา หงษ์ทอง)
ผู้ดูแลเด็ก
(นางมะนิดา หงษ์ทอง)
ผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวตรึงใจ มองเพชร)
ผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวตรึงใจ มองเพชร)
ผู้ดูแลเด็ก
(นางกาญจนา วงชารี)
ผู้ดูแลเด็ก
(นางกาญจนา วงชารี)
ผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวรัชนี หาญเชิงชัย)
ผู้ดูแลเด็ก
(นางสาวรัชนี หาญเชิงชัย)
ผู้ดูแลเด็ก
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายไสว ทะจรสมบัติ )
นายกเทศมนตรีตำบลท่าศิลา
โทร : 042704984
(นายไสว ทะจรสมบัติ )
นายกเทศมนตรีตำบลท่าศิลา
โทร : 042704984
การเสริมสร้างวัมนธรรมองค์กร
play_arrow การส่งเสริมวัฒนธรรมในองค์กร