info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
ท่าศิลา
อำเภอส่องดาว จังหวัดจังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าศิลา อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร โทร.042-704-984

ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 181
insert_drive_file ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลทั่วไปของหน่วยงาน
ประวัติความเป็นมา ตำบลท่าศิลา แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 11 หมู่บ้าน อยู่ห่างจากที่ตั้งอำเภอส่องดาว 20 กิโลเมตร ถนนส่วนใหญ่เป็นถนนลาดยาง ใช้ติดต่อสัญจรระหว่างหมู่บ้าน และภายในหมู่บ้านระยะทาง 11 กม. และเป็นถนนลูกรังบางส่วน ระยะทาง 9 กม.มีวัด การศึกษามีโรงเรียน 11 แห่ง เป็นโรงเรียนขยายโอกาส 6 แห่ง โรงเรียนประถมศึกษา 4 แห่ง มีวัด ที่พักสงห์ 11 แห่ง สถานีอนามัย 1 แห่ง พื้นที่ ราษฎรส่วนมากใช้ภาษาไทยอีสาน นับถือศาสนาพุทธ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง เหมาะแก่การทำการเกษตร มีพื้นที่ 30,264 ไร่ เขตพื้นที่ ทิศเหนือ ติดกับ ต.หนองหลวง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร ทิศใต้ ติดกับ ต.คำเลาะ อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ปทุมวาปี อ.ส่องดาว จ.สกลนคร ทิศตะวันตก ติดกับ ต.บงเหนือ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร อาชีพ อาชีพหลัก ทำนา อาชีพเสริม รับจ้าง สาธารณูปโภค จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,221 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของพื้นที่ การเดินทาง ถนนเข้าสู่เขต อบต.ท่าศิลา มี 2 เส้นทาง 1.สายแยก บ้านหนองหลวง อ.สว่างแดนดิน-บ้านท่าศิลา-บ้านภูตะคาม ระยะทาง 18 กม.ถนนลาดยางตลอด 2.ที่ว่าการอำเภอส่องดาว-บ้านภูตะคาม ระยะทาง 25 กม. ถนนลาดยางตลอด ผลิตภัณฑ์ ผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายไสว ทะจรสมบัติ )
นายกเทศมนตรีตำบลท่าศิลา
โทร : 042704984
(นายไสว ทะจรสมบัติ )
นายกเทศมนตรีตำบลท่าศิลา
โทร : 042704984
การเสริมสร้างวัมนธรรมองค์กร
play_arrow การส่งเสริมวัฒนธรรมในองค์กร