เทศบาลตำบลท่าศิลา info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ท่าศิลา
อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลท่าศิลา อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
(ส.ต.ท.ดาเรศ ประจันนวล )
ปลัดเทศบาลตำบลท่าศิลา
โทร : 081-872-2056
(ว่าง)
รองปลัดเทศบาล
(นายสถาพร แก้วคำ)
หัวหน้าสำนักปลัด
(นายธานินทร์ ยศรักษา)
ผู้อำนวยการกองช่าง
(นางขวัญฤทัย บัวฤทธิ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นางสาวจารุวรรณ จักษุจินดา)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
(นางกัญยานันท์ โสมศรีแพง)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
(นางสาวพิชชาภรณ์ โชคจารศรีเพ็ง)
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
(นางพิมพ์พร ลับภู)
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
(นายภัคภาคิน วงศ์อนุ)
นักวิชาการศึกษา