เทศบาลตำบลท่าศิลา info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ท่าศิลา
อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลท่าศิลา อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
account_box สำนักปลัด
(นายสถาพร แก้วคำ)
หัวหน้าสำนักปลัด
(นางกัญยานันท์ โสมศรีแพง)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
(นางสาวพิชชาภรณ์ โชคจารศรีเพ็ง)
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
(นางสาวลินดา มิกราช)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
(นายฐนิสพงษ์ ศรีเพชร)
นิติกรปฏิบัติการ
(นายมนตรี จันทาศรี)
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
(นางวรรณวิษา อาจโยธา)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
(จ.อ.นฤเบศร์ เขมะสิงคิ)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
นางปทุมมา พันธ์เพชร
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
นายปิยพงศ์ วิมานะ
เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน
นางสาววันวิสา หาระโคตร
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
(นางสาวกุลิสรา แสนเกตุ)
ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(นางสาวนรีรัตน์ สมสอาด)
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
(นางสาวกัญญาภัทร แก้วเจริญ)
ผช.จพง.ประชาสัมพันธ์
(นางสาวจุฑาภรณ์ พงศ์ไพบูลย์)
ผช.จพง.ธุรการ

ผช.จพง.การเงินและบัญชี
นางสาวปารมิตา จันทวัตร
ผช.จพง.ธุรการ
นางสาวนันท์นลิน หอมไสย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นายศราวุธ หารกุล)
ผช.จพง.ป้องกันฯ
(นายพงค์ศักดิ์ ฝุ่นทอง)
พนักงานขับรถยนต์
(นายถนอม ศรีลาชัย)
พนักงานขับรถยนต์
(นายประยูร ไพโสภา)
พนักงานขับรถยนต์