info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
ท่าศิลา
อำเภอส่องดาว จังหวัดจังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าศิลา อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร โทร.042-704-984

ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์
สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 218
account_box สำนักปลัด
(นางกัญยานันท์ โสมศรีแพง)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
(นางกัญยานันท์ โสมศรีแพง)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
(นางกัญยานันท์ โสมศรีแพง)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
(นางกัญยานันท์ โสมศรีแพง)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
(นางสาวพิชชาภรณ์ โชคจารศรีเพ็ง)
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
(นางสาวพิชชาภรณ์ โชคจารศรีเพ็ง)
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
(นางสาวลินดา มิกราช)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
(นางสาวลินดา มิกราช)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
(นายฐนิสพงษ์ ศรีเพชร)
นิติกรปฏิบัติการ
(นายฐนิสพงษ์ ศรีเพชร)
นิติกรปฏิบัติการ
(นายมนตรี จันทาศรี)
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
(นายมนตรี จันทาศรี)
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
(นางวรรณวิษา อาจโยธา)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
(นางวรรณวิษา อาจโยธา)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
(จ.อ.นฤเบศร์ เขมะสิงคิ)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
(จ.อ.นฤเบศร์ เขมะสิงคิ)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
นางปทุมมา พันธ์เพชร
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
นางปทุมมา พันธ์เพชร
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
นายปิยพงศ์ วิมานะ
เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน
นายปิยพงศ์ วิมานะ
เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน
นางสาววันวิสา หาระโคตร
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
นางสาววันวิสา หาระโคตร
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
(นางสาวกุลิสรา แสนเกตุ)
ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(นางสาวกุลิสรา แสนเกตุ)
ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(นางสาวนรีรัตน์ สมสอาด)
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
(นางสาวนรีรัตน์ สมสอาด)
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
(นางสาวกัญญาภัทร แก้วเจริญ)
ผช.จพง.ประชาสัมพันธ์
(นางสาวกัญญาภัทร แก้วเจริญ)
ผช.จพง.ประชาสัมพันธ์
(นางสาวจุฑาภรณ์ พงศ์ไพบูลย์)
ผช.จพง.ธุรการ
(นางสาวจุฑาภรณ์ พงศ์ไพบูลย์)
ผช.จพง.ธุรการ
ว่าที่ ร.ต. หญิงพิมพิลา ฤทธิจรจาก
ผช.จพง.การเงินและบัญชี
ว่าที่ ร.ต. หญิงพิมพิลา ฤทธิจรจาก
ผช.จพง.การเงินและบัญชี
นางสาวปารมิตา จันทวัตร
ผช.จพง.ธุรการ
นางสาวปารมิตา จันทวัตร
ผช.จพง.ธุรการ
(นายศราวุธ หารกุล)
ผช.จพง.ป้องกันฯ
(นายศราวุธ หารกุล)
ผช.จพง.ป้องกันฯ
(นายพงค์ศักดิ์ ฝุ่นทอง)
พนักงานขับรถยนต์
(นายพงค์ศักดิ์ ฝุ่นทอง)
พนักงานขับรถยนต์
(นายถนอม ศรีลาชัย)
พนักงานขับรถยนต์
(นายถนอม ศรีลาชัย)
พนักงานขับรถยนต์
(นายประยูร ไพโสภา)
พนักงานขับรถยนต์
(นายประยูร ไพโสภา)
พนักงานขับรถยนต์
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายไสว ทะจรสมบัติ )
นายกเทศมนตรีตำบลท่าศิลา
โทร : 042704984
(นายไสว ทะจรสมบัติ )
นายกเทศมนตรีตำบลท่าศิลา
โทร : 042704984
การเสริมสร้างวัมนธรรมองค์กร
play_arrow การส่งเสริมวัฒนธรรมในองค์กร