info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
ท่าศิลา
อำเภอส่องดาว จังหวัดจังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าศิลา อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร โทร.042-704-984
สถิติการเข้าเว็บไซต์ สถิติ
วันนี้ 82
เดือนนี้ 4,055
เดือนที่แล้ว 6,399
ทั้งหมด 38,766

account_box สำนักปลัด
(นายสัณฐิติ ปาระพิมพ์)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
(นายสัณฐิติ ปาระพิมพ์)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
(นางกัญยานันท์ โสมศรีแพง)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
(นางกัญยานันท์ โสมศรีแพง)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
(นางสาวพิชชาภรณ์ โชคจารศรีเพ็ง)
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
(นางสาวพิชชาภรณ์ โชคจารศรีเพ็ง)
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
(นางสาวลินดา มิกราช)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(นางสาวลินดา มิกราช)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(นายฐนิสพงษ์ ศรีเพชร)
นิติกร
(นายฐนิสพงษ์ ศรีเพชร)
นิติกร
(นายมนตรี จันทาศรี)
นักทรัพยากรบุคคล
(นายมนตรี จันทาศรี)
นักทรัพยากรบุคคล
(นางสาววรรณวิษา ธิติธันยาพงศ์)
เจ้าพนักงานธุรการ
(นางสาววรรณวิษา ธิติธันยาพงศ์)
เจ้าพนักงานธุรการ
(จ.อ.นฤเบศร์ เขมะสิงคิ)
เจ้าพนักงานป้องกันฯ
(จ.อ.นฤเบศร์ เขมะสิงคิ)
เจ้าพนักงานป้องกันฯ
นางปทุมมา พันธ์เพชร
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
นางปทุมมา พันธ์เพชร
เจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน
นายปิยพงศ์ วิมานะ
เจ้าพนักงานการเกษตร
นายปิยพงศ์ วิมานะ
เจ้าพนักงานการเกษตร
นางสาววันวิสา หาระโคตร
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
นางสาววันวิสา หาระโคตร
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
(นางสาวกุลิสรา แสนเกตุ)
ผช.นักวิเคราะห์ฯ
(นางสาวกุลิสรา แสนเกตุ)
ผช.นักวิเคราะห์ฯ
(นางสาวนรีรัตน์ สมสอาด)
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
(นางสาวนรีรัตน์ สมสอาด)
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
(นางสาวกัญญาภัทร แก้วเจริญ)
ผช.จพง.ประชาสัมพันธ์
(นางสาวกัญญาภัทร แก้วเจริญ)
ผช.จพง.ประชาสัมพันธ์
(นางสาวจุฑาภรณ์ พงศ์ไพบูลย์)
ผช.จพง.ธุรการ
(นางสาวจุฑาภรณ์ พงศ์ไพบูลย์)
ผช.จพง.ธุรการ
ว่าที่ ร.ต. หญิงพิมพิลา ฤทธิจรจาก
ผช.จพง.การเงินและบัญชี
ว่าที่ ร.ต. หญิงพิมพิลา ฤทธิจรจาก
ผช.จพง.การเงินและบัญชี
นางสาวปารมิตา จันทวัตร
ผช.จพง.ธุรการ
นางสาวปารมิตา จันทวัตร
ผช.จพง.ธุรการ
(นายศราวุธ หารกุล)
ผช.จพง.ป้องกันฯ
(นายศราวุธ หารกุล)
ผช.จพง.ป้องกันฯ
(นายพงษ์ศักดิ์ ฝุ่นทอง)
พนักงานขับรถยนต์
(นายพงษ์ศักดิ์ ฝุ่นทอง)
พนักงานขับรถยนต์
(นายถนอม ศรีลาชัย)
พนักงานขับรถยนต์
(นายถนอม ศรีลาชัย)
พนักงานขับรถยนต์
(นายประยูร ไพรโสภา)
พนักงานขับรถยนต์
(นายประยูร ไพรโสภา)
พนักงานขับรถยนต์
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
(ส.ต.ท.ดาเรศ ประจันนวล )
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลท่าศิลา
(ส.ต.ท.ดาเรศ ประจันนวล )
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลท่าศิลา