เทศบาลตำบลท่าศิลา info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ท่าศิลา
อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลท่าศิลา อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
account_box สำนักปลัดเทศบาล
(นางสาวกัญยานันท์​ พระราช)
หัวหน้าสำนักปลัด
(-)
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
(นางสาวพิชชาภรณ์ โชคจารศรีเพ็ง)
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
(นางสาวลินดา มิกราช)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
(นายฐนิสพงษ์ ศรีเพชร)
นิติกรปฏิบัติการ
(นายมนตรี จันทาศรี)
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
(นางวรรณวิษา อาจโยธา)
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
(จ.อ.นฤเบศร์ เขมะสิงคิ)
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
นางปทุมมา พันธ์เพชร
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
(นายสยามมินทร์ ก๋าสมุทร)​
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
นางสาววันวิสา หาระโคตร
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
นางสาวเยาวเรศ​ ตรีเหลา
ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
(นางสาวนรีรัตน์ สมสอาด)
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
(นางสาวกัญญาภัทร แก้วเจริญ)
ผช.จพง.ประชาสัมพันธ์
(นางสาวจุฑาภรณ์ พงศ์ไพบูลย์)
ผช.จพง.ธุรการ
นางสาวแสงระวี​ ไพโสภา
ผช.จพง.การเงินและบัญชี
นายจตุพล ผันผ่อน
ผช.จพง.ธุรการ
นางสาวนันท์นลิน หอมไสย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(นายศราวุธ หารกุล)
ผช.จพง.ป้องกันฯ
(นายพงค์ศักดิ์ ฝุ่นทอง)
พนักงานขับรถยนต์
(นายถนอม ศรีลาชัย)
พนักงานขับรถยนต์
(นายประยูร ไพโสภา)
พนักงานขับรถยนต์