ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาพนักงานเก็บขนขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง