ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ งานกิจการประปา ครั้งที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง