ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการซ่อมแซมลงดินลูกรัง บริเวณเป็นหลุมเป็นบ่อ สายทางถนนบ้านหนองลุมพุก - คำบอน (สน.ถ.17-017) บ้านทุ่งอินทร์แปลง หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง