ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลงดินลูกรังบริเวณเป็นหลุมเป็นบ่อ ถนนสายทาง บ้านหนองลุมพุก - ภูนางเลิศ (สน.ถ.17-014) (ช่วงปลาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง