ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการซ่อมแซมรางระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านอุดมพัฒนา หมู่ 8, บ้านห้วยโมง หมู่ 10, บ้านท่าดินแดงพัฒนา หมู่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง