ชื่อเรื่อง : ซื้ออาหารเสริมนมพาสเจอร์ไรส์ สำหรับโรงเรียนในสังกัด สพฐ.ทั้ง 6 แห่ง เดือนมิถุนายน 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง