ชื่อเรื่อง : จ้างเหมารถปรับอากาศ ชั้น 1 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานสำหรับผู้บริหาร สมาชิกเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลท่าศิลา ปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง