ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางถนนภายในหมู่บ้าน บ้านท่าดินแดงพัฒนา - ท่าวารี โดยวิธีคัดเลือก