ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการเสริมผิวถนนลงดินลูกรังเป็นช่วง ๆ ถนนภายในหมู่บ้าน บ้านหนองลุมพุก หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง