ชื่อเรื่อง : ซื้ออาหารเสริม(นม)พลาสเจอร์ไรส์ สำหรับโรงเรียน 6 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง