ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการเสริมผิวจราจรลงดินลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตร เส้นคำข่า บ้านชัยชนะ หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง