ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางถนนภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยโมง หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง