ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางถนนภายในหมู่บ้าน บ้านท่าวารี หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง