ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางภายในหมู่บ้าน บ้านท่าดินแดงพัฒนา-ภูโล่น หมู่ที่ 12 โดยวิธีคัดเลือก