ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางถนนภายในหมู่บ้าน บ้านคำก้าว หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง