ข้อมูลทั่วไปของตำบลท่าศิลา


 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญของท้องถิ่น

 

           ที่ตั้งและอาณาเขต

 

                       ตำบลท่าศิลาตั้งอยู่ทิศตะวันตกของจังหวัดสกลนคร  อยู่ในเขตอำเภอส่องดาวห่างจากตัวจังหวัดสกลนครประมาณ  123  กิโลเมตร  มีเนื้อที่ประมาณ  100.25  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  62,655  ไร่  โดยมีอาณาเขตติดต่อกับตำบลใกล้เคียง  ดังนี้

 

         ทิศเหนือ         ติดกับตำบลส่องดาว  อ.ส่องดาว จ.สกลนคร

 

         ทิศใต้             ติดกับตำบลคำเลาะ  อ.ไชยวาน จ.อุดรธานี

 

         ทิศตะวันออก   ติดกับตำบลผาสุก   อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี

 

         ทิศตะวันตก     ติดกับตำบลบงเหนือ   อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

 

 

           ภูมิประเทศ

 

                          ตำบลท่าศิลาถือเป็นพื้นที่ที่เป็นต้นกำเนิดของลำน้ำสงคราม ซึ่งเป็นลำน้ำที่เกิดจากภูเหล็กบริเวณบ้านภูตะคามซึ่งภูเหล็กเป็นภูเขาในกลุ่มของแนวเทือกเขาภูพาน สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่ของตำบลท่าศิลาจึงเป็นที่ราบสูงสลับที่ราบเชิงเขาและที่ราบลุ่มบริเวณลำน้ำสงครามไหลผ่าน

 

                     ภูเขาที่สำคัญได้แก่ ภูเหล็ก ภูโหล่น ภูน้อย

                     ลำน้ำที่สำคัญได้แก่ ลำน้ำสงคราม ลำห้วยหาด ลำห้วยตึง 

 

 

 

            ประชากร

 

                       ประชากรดั้งเดิมของตำบลท่าศิลา อพยพมาจาก อีสานตอนกลางแถบจังหวัดร้อยเอ็ด มหาสารคาม เมื่อประมาณ 70-80 ปีก่อน และมีบางส่วนมีเชื้อสาย ภูไท อพยพมาจากจังหวัดกาฬสินธุ์ มาตั้งถิ่นฐานที่บ้านภูตะคาม และบ้านทุ่งอินทร์แปลงในปัจจุบันเนื่องจากเป็นกลุ่มของประชากรดั้งเดิมป็นคนละกลุ่มกับชาวสกลนครส่วนใหญ่ ฉะนั้น ภาษาพูดของชาวตำบลท่าศิลา จึงมีลักษณะภาษาพูดเหมือนกับภาษาพูดของชาวอีสานในแถบจังหวัดร้อยเอ็ด  มหาสารคาม และภาษาภูไท ของคนเชื้อสายภูไทจังหวัดกาฬสินธุ์

 


 

 

นายกเทศมนตรี

primini.png